ZAWARCIE UMOWY

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW (WZÓR 2023) może zostać zawarta z osobą, która jest właścicielem nieruchomości, posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku budynku wielolokalowego jest jego zarządcą lub właścicielem, przyłączonej do sieci i która wystąpiła do Spółki z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy - WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Umowa zawierana jest w Biurze Spółki, mieszczącym się we Fromborku przy ulicy Osiedle Słoneczne 28

1. OSOBA FIZYCZNA przy podpisywaniu Umowy musi wylegitymować się dowodem osobistym oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku współwłasności nieruchomości (np. współwłasności małżeńskiej) umowa powinna być podpisana przez każdego z współwłaścicieli lub osobą posiadającą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości

2. PRZEDSIĘBIORCA przy podpisywaniu umowy musi przedstawić aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej lub w przypadku spółek aktualny wypis z właściwego rejestru (należy dostarczyć w przypadku kiedy pobranie dokumentu z właściwego rejestru wiąże się z dodatkową opłatą).

3. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE przy podpisywaniu umowy muszą przedstawić uchwałę/umowę o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, aktualny odpis Księgi Wieczystej dotyczący działki/działek na której znajduje się budynek Wspólnoty, kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON oraz pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Inwestor, zgłaszający do odbioru końcowego przyłącze wodociągowe lub/i kanalizacyjne, niezwłocznie (DO 7 DNI) po dokonaniu odbioru powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy.

Integralną częścią Umowy OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ l/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW dla Gminy Frombork i Gminy Młynary, miejscowość Włóczyska:

- GMINA FROMBORK

- GMINA MŁYNARY, M. WŁÓCZYSKA

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków może zostać rozwiązana na pisemny wniosek osoby będącej stroną w umowy – WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY

Rozwiązanie umowy, której stroną jest osoba zmarła następuje na pisemny wniosek osoby przedkładającej Przedsiębiorstwu Akt zgonu osoby będącej stroną umowy.