Spółka Wodociągi Fromborskie powstała na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/207/09 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku. W konsekwencji tej uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Frombork notarialnym aktem założycielskim w dniu 13 października 2009 r. zawiązał Spółkę. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.007.300 zł i dzieli się na 100.073 udziały o wartości nominalnej po 100 zł każdy udział. 100% udziałów w Spółce objęło Miasto i Gmina Frombork. Następnie aktem notarialnym umowy przeniesienia własności nieruchomości i mienia zakładu komunalnego jako wkładu w celu pokrycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokonano w dniu 15 października 2009 r. wniesienia aportu na pokrycie udziałów. W dniu 25 listopada 2009 r. Sąd Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000341222.

Spółka działa w oparciu o poniższe zezwolenia prowadząc działalność na terenie miasta i gminy Frombork oraz miasta i gminy Młynary w miejscowości Włóczyska:

·         W dniu 27.01.2011 r. decyzją GG 7015-1/11 Burmistrz Miasta i Gminy Frombork udzielił Spółce zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Frombork. Decyzja została wydana na czas nieoznaczony.

·         W dniu 17.04.2018r. decyzją RG.7003.1.2018.AK Burmistrz Miasta i Gminy Młynary udzielił Spółce zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Młynary w miejscowości Włóczyska. Decyzja została wydana na czas nieoznaczony.

W dniu 16.09.2021 r. Rada Miejska we Fromborku uchwałą Nr XXIV/325/21 uchwaliła zaproponowany przez Spółkę nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który po pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku i wobec braku sprzeciwu wojewody stał się obowiązującym aktem prawa miejscowego.

Na podstawie decyzji OŚ.6233.2.2021 z dnia 30.12.2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Frombork Spółka uzyskała koncesję i prowadzi działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Frombork. Decyzja została wydana na okres dziesięciu lat.

Rok 2024 jest zatem 15 rokiem funkcjonowania zakładu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także 31 rokiem (od 1993 roku) istnienia fromborskich wodociągów świadczących swoje usługi na terenie wyżej opisanym.