KROK 1 – Zapoznaj się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Frombork oraz Miasta i Gminy Młynary, miejscowość Włóczyska – dokumenty dostępne na naszej stronie internetowej - Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. - Artykuł Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (frombork.pl)

 

KROK 2 - WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

1. Inwestor zamierzający korzystać z usług Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI).

2. Druki wniosku można uzyskać w Biurze Spółki Wodociągi Fromborskie, Ul. Osiedle Słoneczne 28, 14-530 Frombork lub pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej – www.wik-frombork.pl

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Spółki w dni robocze w godzinach 07:00 – 15:00.

4. Spółka po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci w terminie:

- 21 dni od daty otrzymania wniosku – w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej

- 45 dni – w pozostałych przypadkach

5. Czynność wydania warunków technicznych jest bezpłatna, a ich ważność to 24 miesiące od dnia ich wydania.

UWAGA!

W przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci Inwestor otrzyma pisemną informację techniczną ze wskazaniem możliwości dalszego trybu postępowania.

 

KROK 3 – UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Po otrzymaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjne, Inwestor zleca wykonanie projektu technicznego osobie do tego uprawnionej.

2. Wykonany projekt podlega uzgodnieniu przez Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.

3. Spółka uzgodni przedłożoną dokumentację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Z uzgodnienia projektu technicznego zwolnieni są Inwestorzy, którzy dokonali zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, bądź uzyskały decyzję pozwolenia na budowę.

5. Czynność uzgodnienia projektu technicznego jest bezpłatna.

 

KROK 4 – WYKONANIE PRZYŁĄCZA

1. Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne może być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych i prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą.

2. Termin rozpoczęcia robót, wcinki i odbioru częściowego (przed zasypaniem wykopu) Inwestor uzgadnia z Biurem Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.

3. Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. na zlecenie Inwestora mogą wykonać usługę budowy przyłącza w zakresie prac ziemnych

 

KROK 5 – ZGŁOSZENIE DO ODBIORU CZĘŚCIOWEGO I KOŃCOWEGO

1. W celu przeprowadzenia odbioru częściowego (prac zanikających) i końcowego przez pracowników Spółki, Inwestor zobowiązany jest złożyć zgłoszenie do odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz dołączyć GEODEZYJNĄ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

2. Termin częściowego i końcowego odbioru zostanie ustalony po weryfikacji kompletności dokumentacji.

3. Z odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zostanie sporządzony protokół zgodnie z wzorem stanowiącym (PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH).

 

KROK 6 – ZAWARCIE UMOWY I MONTAŻ WODOMIERZA

1. Niezwłocznie (do 7 dni) po dokonaniu odbioru końcowego przyłącza Inwestor powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zostanie zawarta z osobą, która jest właścicielem nieruchomości, posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku budynku wielolokalowego jest jego zarządcą lub właścicielem, przyłączonej do sieci i która wystąpiła do Spółki z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

3. Więcej informacji na temat zawarcia umowy znajdą Państwo w procedurze - ZASADY ZAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

4. W ramach zawartej umowy, Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. zapewnia montaż i plombowanie wodomierza, a także jego wymianę po utracie legalizacji, tj. co 5 lat.

5. Montaż wodomierza jest możliwy na przyłączu wodociągowym wykonanym zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, już na etapie odbioru częściowego.