Czym jest taryfa?

Taryfa to zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat.

Ceny i stawki opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne ustalane są według zasad podanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).

Taryfa, w zależności od rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawiera:

– cenę za dostarczoną wodę, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody oraz stawkę opłaty abonamentowej

– cenę za odprowadzone ścieki w rozliczeniach z odbiorcami usług oraz stawkę opłaty abonamentowej w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków.

Kierując się rozporządzeniem przedsiębiorstwo dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryf, jakie będzie stosować. Kalkulując ceny i stawki opłat różnicuje się je odpowiednio do:

– podziału odbiorców na grupy taryfowe odbiorców usług,

– rodzaju taryf i odpowiedniej dla poszczególnych taryf struktury cen i stawek opłat.

Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Skąd się biorą taryfy?

Nowe Prawo Wodne wprowadziło regulatora usług wodnych – Wody Polskie, które zatwierdza ceny na podstawie oceny, weryfikacji i analizy wniosku składanego przez przedsiębiorstwo wod.-kan. Taryfy na cenę wody i ścieków ustalane są na okres 3 lat. Jest to określone w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z  dnia 7 czerwca 2001 r. Ustawa ta zawiera zapis, że jeśli w trakcie trwania taryfy zmienią się warunki ekonomiczne to przedsiębiorstwo może, a nawet powinno wystąpić o skrócenie taryfy i regulację ceny wody i ścieków w celu zabezpieczenia wykonywania swojej podstawowej działalności.

Dlaczego przedsiębiorstwa wodociągowe wnioskują o skrócenie taryf?

Podstawowym uzasadnieniem złożenia wniosku o skrócenie obowiązującej taryfy są zmiany warunków ekonomicznych, które nie są zależne od przedsiębiorstwa. Ich dynamiczny wzrost spowodował że cena sprzedaży nie jest adekwatna do kosztów ponoszonych przez Spółkę. Kalkulacja obecnie obowiązującej  taryfy nie przewiduję zmian dotyczących tak szybkiego tempa wzrostu cen materiałów chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, materiałów podstawowych tj. armatura sanitarna czy kruszywa, wzrostu wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników wynikających ze wzrostu płacy minimalnej, wzrostu cen energii elektrycznej, której stawka na przykładzie ZWiK Sp. z o.o. – za 1MWh wzrosła w ciągu dwóch lat z 273,00 zł netto do 785,00 zł netto, wzrostu podatków i opłat lokalnych oraz wzrostu kosztów usług obcych które w ciągu ostatniego roku wzrosły o kilkadziesiąt procent.

Gdyby Spółki wodociągowe nie złożyły wniosku o skrócenie taryfy – jak jest to określone w Ustawie – to mogłaby narazić się na zarzut niegospodarności i braku należytej staranności w realizacji swoich zadań.

Ustawowo odpowiadamy za bezpieczeństwo dostaw wody i niezawodność odbioru ścieków. Trzeba mieć świadomość, że infrastruktura wod.-kan. ma krytyczne znaczenie dla życia społecznego. Człowiek może przetrwać bez prądu, bez gazu, ale nie można żyć bez wody lub z wodą niezdatną do spożycia.
Przebadana, zdrowa i zdatna do spożycia woda oraz sprawny odbiór i oczyszczanie ścieków mają swoją cenę. Aby zapewnić ich wysoką jakość musimy inwestować w naszą infrastrukturę. Podobnie sprawny odbiór i oczyszczanie ścieków wiąże się z rosnącymi kosztami.

Cenę za wodę i ścieki określa Regulator, do którego większość przedsiębiorstw wodociągowych zawróciła się o skrócenie okresu obowiązujących taryf i zatwierdzenie nowych, uwzględniając aktualne koszty funkcjonowania swoich przedsiębiorstw. Wody Polskie na tej podstawie podejmą decyzję o nowej cenie wody i ścieków oraz opłat abonentowych. Sprawa dotyczy całej branży. Niedostateczne finansowanie z całą pewnością spowoduje wstrzymanie inwestycji, rozwoju infrastruktury. Przedsiębiorstwa mogą nie znaleźć  wystarczających środków finansowych na utrzymanie sprawności dostarczania i produkcji wody dobrej jakości, odprowadzania i oczyszczania ścieków czy usuwania awarii.

Jednak Wodociągi to oprócz infrastruktury sieciowej przede wszystkim ludzie, którzy chcą godnie zarabiać za swoją ciężką pracę, tak samo jak przedstawiciele innych branż gospodarki, a brak dostatecznego finansowania nie pozwoli na regulacje płac choćby na poziomie inflacji.  

Obowiązkiem przedsiębiorstw wodociągowych jest zapewnienie Klientom jakości świadczonych usług, dostarczanie wody dobrej jakości oraz sprawny odbiór i oczyszczanie ścieków, bieżące usuwanie awarii, rozwój i modernizacja infrastruktury. Kluczowe w zapewnieniu tych obowiązków są taryfy.

Źródło: Taryfy za wodę i ścieki - Forum Wodociągów Polskich (igwp.org.pl)