Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO INFORMATYKA NA CZAS ZASTĘPSTWA
Wprowadzono: 20-11-2020|Administrator| wyświetleń: 853
grafika

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
ogłasza nabór
na czas zastępstwa pracownika na urzędniczym stanowisku informatyk
w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork
do chwili wygaśnięcia przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
w wymiarze czasu pracy 1 etat - 40 godzin
tygodniowo.

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
2. wykształcenie wyższe lub średnie i 3 lata stażu pracy;
3. bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu administracji samorządowej oraz z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
7. nieposzlakowana opinia.
8. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery,
9. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
10. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

II. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność organizacji pracy,
2. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
3. wysoka kultura osobista,
4. odporność na stres,
5. kreatywność, samodzielność, inicjatywa, dyspozycyjność, obowiązkowość,
6. preferowane doświadczenia na podobnym stanowisku w administracji samorządowej,
7. znajomość oprogramowania Bestia, Sputnik Software (FoKa, Wydra, Świstak, Proton, Koncesje alkoholowe) Płatnik, R2PłatnikPRO, TechnikaIT AA_USC, Źródło, Legislator, SelWIN oraz innych programów i aplikacji wykorzystywanych w administracji, SYGNITY, PROGMAN.
8. znajomość konfiguracji serwerów opartych na systemie operacyjnym MS Windows Server,
9. umiejętność konfiguracji i administracji Active Directory oraz systemu bazodanowego MS SQL Server,
10. umiejętność konfiguracji i administracji urządzeń brzegowych/zapory sieciowej UTM (Unified Threat Management),
11. prawo jazdy kat. B.

III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań informatyka należy:
1. prowadzenie spraw związanych z siecią i serwerem zapewniającymi działalność sieci
2. nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania w urzędzie, a także nad funkcjonowaniem kserokopiarek oraz ochrona systemów oraz sieci teleinformatycznych,
3. instalacja oprogramowania i sprzętu komputerowego,
4. prowadzenie kontroli zainstalowanego oprogramowania przez użytkownika pod względem celowości, legalności i wpływu na bezpieczeństwo sieci,
5. szkolenie pracowników w zakresie korzystania z zainstalowanego oprogramowania,
6. przyjmowanie i realizacja w ramach możliwości technicznych zleceń, (w tym między innymi usuwanie awarii sprzętu komputerowego, zakupu sprzętu komputerowego oraz innych zaleceń związanych z systemami informatycznymi) od pracowników obsługujących sprzęt komputerowy,
7. zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych,
8. wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego,
9. przygotowanie okresowych informacji i analiz dotyczących spraw objętych zakresem czynności,
10. nadzór nad właściwym funkcjonowaniem wewnętrznej poczty elektronicznej,
11. obsługa strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
12. prowadzenie archiwizacji informatycznej,
13. prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
14. wdrażanie w Urzędzie informatyki,
15. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.

IV. Warunki pracy na stanowisku:
1. praca administracyjno - biurowa wykonywana w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
2. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork,
3. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 1etat - 40 godzin tygodniowo na podstawie umowy o pracę,
4. praca jednozmianowa świadczona od poniedziałku do piątku,
5. stanowisko pracy z dostępem do komputera,
6. praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
7. kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,
8. praca w terenie - jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (cv) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Administratora Danych Osobowych - Gminę Frombork na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119, poz. 1 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),
9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka" osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, w terminie do dnia 3 grudnia 2020 r. do godz. 13.00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

W załączniku:
Zarządzenie nr 87.2020 - nabór na stanowisko informatyka - zastępstwo

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 77
baner_ 78
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61