Zapraszamy na XLVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej we Fromborku,
która odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 900 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.        Wybór sekretarza obrad.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29 czerwca 2023 roku, z XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 13 lipca 2023 r. oraz z XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 12 sierpnia 2023 r

5.        Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 29 czerwca 2023 roku, na XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 13 lipca 2023 r. oraz z XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 12 sierpnia 2023 r

6.        Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7.        Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Miejskiej za I półrocze 2023 r.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2023-2030

9.        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2024-2027.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycji o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej.

13.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 czerwca 2023 r. na Radę Miejską we Fromborku i Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na rzecz spółki partnerskiej, działającej pod firmą „Przychodnia we Fromborku- Lekarze j. Sadocha, H. Chybińska Spółka Partnerska” z siedzibą we Fromborku, ul. Młynarska 4a/4, 14-530 Frombork, na okres 10 lat, lokalu użytkowego nr 4, o powierzchni użytkowej 394,17 m2, zlokalizowanego na parterze i w części piwnicznej budynku przy ul. Młynarskiej 4a, we Fromborku, posadowionym na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem  141/2, obręb 6 Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o numerze EL1B/00029900/8.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości gruntowych, umów dzierżawy, na kolejny okres do 3 lat, po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres 3 lat.

16.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy, w drodze bezprzetargowej, lokalu mieszkalnego o numerze 4, położonego w budynku mieszkalnym nr 2D, posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 11/2, obręb 7 Frombork.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Frombork.

18.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2024 roku.

19.     Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na  2024 rok.

20.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Frombork.

21.     Sprawy różne.

22.     Zakończenie obrad.

 

Link do transmisji: https://radni.tv/jednostka/?id=94