Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów we Fromborku, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania
Wprowadzono: 12-04-2022|Administrator| wyświetleń: 740

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów
we Fromborku,
Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr XXVIII/383/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów we Fromborku oraz nadania jej statutu oraz Uchwałą Nr XXX/405/22 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/383/22 w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów we Fromborku oraz nadania jej statutu ogłaszam:
1. Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów we Fromborku.
1) Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:
- przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku;
- grupa 10 seniorów zamieszkujących na terenie miasta i gminy Frombork.
2) Warunkiem zgłoszenia kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów we Fromborku jest wypełnienie i złożenie w określonym terminie druku formularza zgłoszeniowego.

Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2022 r. i upływa 29 kwietnia 2022 r. godz. 14.00.

2. Nabór kandydatów do Komisji Wyborczej

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2022 r. i upływa 29 kwietnia 2022 r. godz. 14.00.

3. Zwołuje się Walne Zebranie przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku oraz po jednym przedstawicielu minimum dziesięcioosobowych grup zgłaszających kandydatów zgodnie z zapisami § 4. pkt. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów we Fromborku, zwane dalej Walnym Zebraniem, na dzień 12 maja 2022 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, sala konferencyjna.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania osób do udziału w Walnym Zebraniu wyznacza się na dzień 9 maja 2022 r. godz. 15.00.

Formularze zgłoszeniowe będą udostępnione w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.frombork.pl oraz w wersji papierowej w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

Pełna lista kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej www.frombork.pl oraz do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

Termin wyborów wyznacza się na dzień 12 maja 2022 r. o godz. 12.00.
Na siedzibę lokalu wyborczego wyznacza się Urząd Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5a.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
/-/ Zbigniew Pietkiewicz

Poniżej Zarządzenie Burmistrza w tej sprawie

ZARZĄDZENIE NR 37/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów we Fromborku, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.

Na podstawie art. 5 c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 4 ust. 3 statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVIII/383/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów we Fromborku i nadania jej statutu oraz Uchwały Nr XXX/405/22 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/383/22 w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów we Fromborku oraz nadania jej statutu Burmistrz Miasta i Gminy we Fromborku zarządza, co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów we Fromborku na lata 2022 - 2027 zwanej dalej Radą. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów do Rady wyznacza się na dzień 29 kwietnia 2022 r. godz. 14.00.
2. Informacje o kandydatach do Rady opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.frombork.pl i tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

§ 2.
1. Ogłasza się nabór kandydatów do Komisji Wyborczej. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej wyznacza się na dzień 29 kwietnia 2022 r. godz. 14.00.

§ 3.
2. Zwołuje się Walne Zebranie przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, a także grup nieformalnych skupiające osoby starsze lub działające na ich rzecz oraz po jednym przedstawicielu minimum dziesięcioosobowych grup zgłaszających kandydatów zgodnie z zapisami § 4. pkt. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów we Fromborku, zwane dalej Walnym Zebraniem, na dzień 12 maja 2022 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, sala konferencyjna.
3. Uczestnikami Walnego Zebrania są osoby (po jednej) zgłoszone przez podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, a także grupy nieformalne skupiające osoby starsze lub działające na ich rzecz oraz po jednym przedstawicielu minimum dziesięcioosobowych grup zgłaszających kandydatów zgodnie z zapisami § 4. pkt. 1 Statutu
4. Nieprzekraczalny termin zgłaszania osób do udziału w Walnym Zebraniu wyznacza się na dzień 9 maja 2022 r. godz. 15.00.

§ 4.
1. Określa się wzór:
1) formularz zgłoszeniowy kandydata do Gminnej Rady Seniorów we Fromborku - przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych, stanowiący ► załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) formularz zgłoszeniowy kandydata do Gminnej Rady Seniorów we Fromborku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) oświadczenie wyrażenia zgody do kandydowania do Rady, stanowiący ► załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w Walnym Zebraniu wybierającym członków Rady, stanowiący ► załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Wyborczej, stanowiący ► załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) karty do głosowania na członka Rady, stanowiący ► załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7) formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiący ► załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.
Wypełnione formularze określone § 4 należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5a, pok. nr 16 w kopertach odpowiednio z dopiskiem: „Kandydat do Rady Seniorów" albo „Uczestnik Walnego Zebrania" albo „Komisja Wyborcza".

§ 6.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Frombork.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
/-/ Zbigniew Pietkiewicz

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 77
baner_ 19
baner_ 78
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 81
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61