Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi
Wprowadzono: 13-09-2021|Administrator| wyświetleń: 630
grafika

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Termin konsultacji: od 13 września 2021 roku do 30 września 2021 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje teren Gminy Frombork.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji do przedstawionego projektu programu.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:
1. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu programu, który znajduje się na stronie internetowej www.frombork.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku www.frombork.samorzady.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku i tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie Gminy Frombork.
2. Opinie i uwagi do projektu programu należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu konsultacji dostępnym na ww. stronach internetowych, ponadto można osobiście odebrać projekt programu i formularz konsultacji w pok. nr 10 (1 piętro) w budynku Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, mieszczącym się przy ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork.
3. Opinie, uwagi i propozycje można przesłać drogą pocztową na adres urzędu (wyżej podany), drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@frombork.pl i obsluga.kom@frombork.pl , faksem na numer 55 244 06 61 lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie urzędu we wskazanym powyżej terminie (decyduje data wpływu do urzędu). Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone po 30 września 2021 roku nie będą rozpatrzone.
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o wynikach konsultacji i podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.frombork.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku www.frombork.samorzady.pl w zakładce Organizacje pozarządowe, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku i na terenie Gminy Frombork w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej we Fromborku w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Program współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2022".

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pliki do pobrania:
- Projekt uchwały programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022

- Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 77
baner_ 78
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61