Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
grafika
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PN. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY FROMBORK”
Wprowadzono: 12-01-2018 | Administrator

1. Wprowadzenie
Gmina Frombork w 2017 r. po raz pierwszy przystąpiła do realizacji zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Frombork, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Celem sprawozdania jest przekazanie informacji o zakończeniu w listopadzie 2017 r. ww. zadania, w ramach realizowanego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frombork na lata 2015-2032" przyjętego uchwałą nr XII/130/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. W realizacji zadania udział brały osoby fizyczne. Zakres prac obejmował demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest.

Właściciele nieruchomości, którzy przystąpili do programu pokryli koszt wykonania zadania w wysokości 50% czyli w kwocie 3 799,62 zł, zaś pozostałe 50% kosztów realizacji zadania zostało pokryte ze środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Całkowita wartość zadania wynosi 7 599,24 zł.

2. Podstawa wykonania sprawozdania
1) Uchwała nr XII/130/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frombork na lata 2015-2032";
2) Protokół końcowy wykonania zadania z dnia 3 listopada 2017 r. sporządzony przez PRO-EKO SERWIS Sp. z o. o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin;
3) Umowa dotacji nr 00335/17/02033/OZ-LZ/D z dnia 17 sierpnia 2017 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24 października 2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 17 listopada 2017 r.
4) Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Frombork
5) Umowa z firmą PRO-EKO SERWIS Sp. z o. o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest;
6) Umowy zawarte z właścicielami nieruchomości.

3. Obszar objęty zadaniem
Programem objęto 15 nieruchomości, 6 z nich było objętych transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest i 9 demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Zadanie było realizowane w 5 miejscowościach. Wyrobami zawierającymi azbest były stanowiące pokrycia dachowe lub składowane na nieruchomości płyty faliste.

Wykaz nieruchomości, których właściciele przystąpili do udziału w Programie znajduje się w załączniku.

Przed realizacją zadania na terenie Gminy Frombork szacowana ilość odpadów zawierających azbest wynosiła 505,200 Mg, w wyniku realizacji przedsięwzięcia usunięto 19,834 Mg wyrobów zawierających azbest, pozostało do unieszkodliwienia ok.485,366 Mg tych wyrobów.

4. Działania promocyjne
W ramach działań edukacyjnych mieszkańcy otrzymali wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu bezpiecznego użytkowania i postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Realizacja działań związanych z promocją usuwania azbestu z terenu Gminy Frombork została rozpoczęta z chwilą przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frombork na lata 2017-2035 " W siedzibie urzędu dostępne były ulotki i broszury odnośnie szkodliwości wyrobów zawierających azbest. Wskazane powyżej informacje zawierały szczegółowo opisane procedury, na podstawie których każdy posiadacz azbestu i wyrobów azbestowych na swojej nieruchomości powinien kierować się w jego użytkowaniu i likwidacji.

W związku z ogłoszonym konkursu „Ochrona powierzchni ziemi -Usuwanie azbestu" przez WFOŚiGW w Olsztynie i możliwością przystąpienia gminy do jego udziału rozpoczęliśmy stosowne działania umożliwiające przygotowanie projektu. W tym celu poinformowaliśmy Sołtysów wsi o konkursie, umieściliśmy informację naszej stronie internetowej oraz w papierowej wersji „Biuletynu - Wiadomości z Urzędu", prosząc o zgłaszanie się właścicieli nieruchomości i gospodarstw rolnych którzy chcieliby zmienić pokrycie dachowe z eternitu w 2017 r. Na terenie miasta i gminy Frombork zostały rozmieszczone plakaty przekazane nam przez WFOŚiGW informujące o możliwości i sposobie pozyskania środków finansowych na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest.

W momencie uzyskania decyzji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o wstępnym zakwalifikowaniu do programu priorytetowego, Urząd Gminy we Fromborku przygotował i opublikował na urzędowej stronie internetowej, wywiesił na tablicach ogłoszeń oraz rozesłał do sołtysów wszystkich sołectw Gminy Frombork informacje o naborze wniosków odnośnie dofinansowania na realizacje zadania w przedmiocie sprawy wraz z warunkami, jakie należy spełnić podczas ubiegania się o dotację oraz gotowymi drukami formularzy.

5. Podsumowanie
Sprawozdanie obejmuje pierwszy etap przyjętego do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frombork na lata 2015-2032" przyjętego uchwałą nr XII/130/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r.

W realizacji zadania uczestniczyły osoby fizyczne. Zakres prac obejmował demontaż, transport
i utylizację wyrobów zawierających azbest. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚIGW w Olsztynie. Prace zakończono 3 listopada 2017 r.

Wykonawca zadania - PRO-EKO SERWIS Sp. z o. o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin w trybie zapytania ofertowego zadanie zrealizował z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie zasad. Płyty azbestowo-cementowe zabezpieczono przed rozprzestrzenianiem się azbestu w środowisku oraz przewieziono na składowisko odpadów zawierających azbest.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 77
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61