Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika203
16-01-2018 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 138
WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY FROMBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018
Wprowadzono: 26-10-2017 | Administrator

Protokół
z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Frombork
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2018

Protokół spisany w dniu 24 października 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XLVI/297/10 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2011 r. Nr 187, poz. 2389) oraz Zarządzeniem Nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji był projekt programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach: Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje teren Gminy Frombork.

3. Cel konsultacji: Celem konsultacji było zebranie opinii, uwag i propozycji do przedstawionego projektu programu.

4. Termin konsultacji: Konsultacje przeprowadzono w terminie od 2 października 2017 roku do 23 października 2017 roku.

5. Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej (www.frombork.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w zakładce Organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie Gminy Frombork. Opinie, uwagi i propozycje dotyczące programu należało zgłaszać w formie pisemnej na „Formularzu konsultacji".

6. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7. Wyniki konsultacji: W wyznaczonym terminie żaden podmiot uprawniony do uczestnictwa w konsultacjach nie przekazał do Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku opinii, uwag, ani propozycji.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 59
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 62
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61