Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika195
10-08-2017 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 177
grafika
STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW
Wprowadzono: 18-05-2017 | Administrator

M A T U R Z Y S T O !!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na stacjonarnych (dziennych) studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją BGK, Fundacją PZU, Fundacją BGŻ BNP Paribas oraz innymi instytucjami przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza

Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

• dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
• pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców lub opiekun prawny pracował w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki co najmniej 2 lata;
• osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;
• pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypedia-pomostowe.pl;
• pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.600 zł brutto lub 1.800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017 roku);
• są obywatelami polski lub posiadają Kartę Polaka.

Kandydat do stypendium w terminie od dnia 3 lipca 2017 roku do dnia 18 sierpnia 2017 roku (do godziny 16.00) wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami składa razem z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2017 roku w tut. Oddziale Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018" (Segment IA) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacji o Programie udzielają:

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Olsztynie

10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6
1. Paweł Mróz tel. (89) 524-88-95 p. 22
2. Marcin Bąk tel. (89) 524-88-94 p. 219
3. Katarzyna Grabowska - tel. (89) 524-89-35 p. 129

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
tel.: (42) 632-59-91, 631-95-58
fax: (42) 630-27-81

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 35
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61