Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika268
...
27-05-2020 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 116
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 56
baner_ 57
Aktualności - Informacje
KONKURSY DLA AKTYWNYCH GMIN - MAŁE GRANTY SOŁECKIE oraz AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA
Wprowadzono: 13-05-2020|Administrator| wyświetleń: 208
grafika

Od dzisiaj, od 13 maja, można składać wnioski w konkursach "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" oraz "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla". Termin upływa (w obu konkursach)
1 czerwca 2020 r.

 

MAŁE GRANTY SOŁECKIE

W ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" Gmina może złożyć nie więcej niż 3 wnioski dotyczące trzech różnych sołectw.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Udział własny gminy w realizację zadania powinien wynosić co najmniej 20 % całkowitych kosztów zadania i musi być określony we wniosku o udzielenie pomocy finansowej. Wkład własny może pochodzić ze środków funduszu sołeckiego.

Zakres, który może zostać objęty dofinansowaniem:
1) zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym: kształtowanie terenów zieleni, zadrzewień, skwerów, parków i miejsc spotkań na świeżym powietrzu,
2) budowa i modernizacja przystanków z wykorzystaniem wyłącznie materiałów typu cegła, kamień, drewno, dachówka lub blachodachówka,
3) oznakowanie miejscowości w sposób trwały, witacze,
4) wprowadzanie do krajobrazu dzieł sztuki np. rzeźby, instalacje sztuki współczesnej zgodnych z charakterem miejscowości,
5) wiaty, altany, zadaszone sceny, ławki i stoły umieszczone w przestrzeni publicznej,
6) obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości (np. wioska wędkarska: kwietnik w kształcie łodzi, witacz w kształcie ryby, ławka z rzeźbą wędkarza itp.),
7) murowane grille i wędzarnie,
8) zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę estetyki miejscowości typu: montowane na stałe strefy hamaków, leżaków, kompleksowe miejsca postoju dla rowerzystów, pomosty itp.,
9) zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19.

Dofinansowanie nie obejmuje w swym zakresie:
1) wyposażenia w elementy siłowni plenerowych/zewnętrznych i placów zabaw,
2) budowy, modernizacji i remontu dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych,
3) utwardzenia terenu, z wyłączeniem alejek i ścieżek wykonanych z materiałów naturalnych,
4) fontann,
5) ogrodzeń,
6) boisk,
7) wydatków bieżących, nieinwestycyjnych,
8) zakupu komputerów, kosiarek, pojazdów,
9) modernizacji, remontów i wyposażenia budynków z zastrzeżeniem rozdziału II pkt 11. Wyjątek może stanowić niezbędny, uzasadniony sprzęt wpływający na aktywizację społeczności lokalnej (np. dla działających w sołectwie Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych itp.).

Szczegóły w regulaminie wraz z załącznikami na stronie internetowej ► www.warmia.mazury.pl


AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA

W ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" w 2020 roku pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie będzie realizowane na terenie jednego sołectwa zakwalifikowanego do udziału w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...".

Zadania realizowane w ramach konkursu muszą mieć charakter zadania własnego gminy oraz mieć na celu:
1) poprawę warunków życia ludności wiejskiej lub
2) zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego lub
3) wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Realizacja zadań w ramach konkursu nie obejmuje w swym zakresie elementów takich jak:
1) budowa, modernizacja lub remont dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych,
2) modernizacja lub remont pomieszczeń w budynkach oraz budynków,
3) zakup wyposażenia (narzędzi, urządzeń, przedmiotów do wykorzystania we wnętrzach budynków),
4) elementy siłowni zewnętrznych (plenerowych) i placów zabaw,
5) remont lub modernizacja elewacji lub dachów budynków,
6) fontanny,
7) nasadzenia roślinności niedostosowanej do charakteru krajobrazu wiejskiego,
8)wydatki bieżące, nieinwestycyjne.

Minimalny łączny koszt realizacji zadania to 15.000 zł. Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Udział własny gminy w realizację zadania powinien wynosić co najmniej 20 % całkowitych kosztów zadania i musi być wniesiony w formie finansowej.

Należy zgłosić zadanie, które zostało zainicjowane przez Grupę Odnowy Wsi i opracowane przez Zespół, w skład którego wchodzi co najmniej dwóch członków Grupy Odnowy Wsi, a także zostało skonsultowane z mieszkańcami miejscowości, których dotyczy, w formie spotkania, zebrania lub w innej formie zwyczajowo przyjętej.

Szczegóły w regulaminie wraz z załącznikami na stronie internetowej ►
www.warmia.mazury.pl

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61