Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika215
20-09-2018 | Administrator
Ilość zdjęć: 59
ekartki baner
baner_ 38
baner_ 52
baner_ 55
baner_ 56
baner_ 57
Aktualności - Informacje
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Wprowadzono: 02-10-2017|Administrator| wyświetleń: 2603

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Termin konsultacji: od 2 października 2017 r. do 23 października 2017 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje teren Gminy Frombork.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji do przedstawionego projektu programu.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:
1. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu programu, który znajduje się na stronie internetowej www.frombork.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku i tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie Gminy Frombork.
2. Opinie i uwagi do projektu programu należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu konsultacji dostępnym na ww. stronie internetowej, ponadto można osobiście odebrać projekt programu i formularz konsultacji w pok. nr 10 (1 piętro) w budynku Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku mieszczącym się przy ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork.
3. Opinie, uwagi i propozycje można przesłać drogą pocztową na adres urzędu (wyżej podany), drogą elektroniczną na adres e- mail: sekretariat@frombork.pl i obsluga.kom@frombork.pl , faksem na numer 55 244 06 61 lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie urzędu we wskazanym powyżej terminie (decyduje data wpływu do urzędu). Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone po 23 października 2017 roku nie będą rozpatrzone.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o wynikach konsultacji i podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej ( www.frombork.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w zakładce Organizacje pozarządowe, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku i na terenie Gminy Frombork w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej we Fromborku w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pliki do pobrania w załącznikach.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 59
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 62
baner_ 63
baner_ 64
baner_ 65
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61