Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika268
...
27-05-2020 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 116
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 56
baner_ 57
Aktualności - Informacje
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2024
Wprowadzono: 10-06-2019|Administrator| wyświetleń: 1177

W związku z tym, że z dniem 3l grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się do Rady Miejskiej we Fromborku o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
- do Sądu Okręgowego w Elblągu- 6 ławników,
- do Sądu Rejonowego w Braniewie-1ławnika.

Zgodnie z art.162§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.52 z późn. zm.) kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych, i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuratorze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy nadrogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej
8) funkcjonariusza Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz.2217 oraz z 2018 r. poz.1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż
30 dni prze dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, przy czym dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszającej kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika.

Informacja o opłatach:
- Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
- Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
- Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wzory dokumentów (karta zgłoszenia, oświadczenia) są do pobrania w biurze Rady Miejskiej, pokój nr 16 - Urząd Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5a oraz są dostępne za pośrednictwem internetu na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Frombork.
Rada Miejsca we Fromborku będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Termin zgłaszania kandydatów na łaników upływa 30 czerwca 2019.
Rada Miejska we Fromborku dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.

Karty zgłoszenia na ławnika wraz ze wszystkimi dokumentami są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w biurze Rady Miejskiej, pokój nr 16 - I piętro, Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, tel.55 244 06 74

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Fromborku
/-/ Ryszard Pawluczuk

W załączeniudo pobrania:

1. Druk - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
2. Wzór- Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.
3. Druk - oświadczenia kandydata na ławnika.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61