Frombork

opcje zaawansowane
ekartki baner
baner_ 38
baner_ 52
baner_ 55
baner_ 56
baner_ 57
Aktualności - Informacje
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – „ANIMATOR - Moje Boisko Orlik 2012"
Wprowadzono: 11-01-2019|Administrator| wyświetleń: 1280
grafika

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
ogłasza nabór na stanowisko: "Animator - Moje Boisko Orlik 2012"

Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie
Miejsce pracy: Kompleks sportowy "Moje Boisko - Orlik 2012", ul. ZHP 20, 14-530 Frombork

 

Szczegółowe warunki pracy zostaną określone w umowie.
Dodatkowo Animator zawrze z Fundacją Orły Sportu Operatorem projektu Lokalny Animator Sportu indywidualną umowę powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie pn. Lokalny Animator Sportu.

I. Kwalifikacje i wymagania:

1. ukończone 18 lat życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
2. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności Animatora Sportu,
3. nieposzlakowana opinia,
4. kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), potwierdzone dokumentami, tj. m.in. instruktor, trener nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor sportu (ewentualnie instruktor rekreacji ruchowej),
5. co najmniej wykształcenie średnie,
6. mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji,
7. Animator nie może pobierać wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

II. Ogólny zakres wykonywanych zadań:
1. organizacja regularnych zajęć sportowych - rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych,
2. organizacja imprez i wydarzeń sportowych promujących m.in. zdrowy styl życia,
3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
4. pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska oraz aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Frombork,
5. prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk oraz nadzór nad jego realizacją,
6. prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
7. prowadzenie Dziennika Zajęć,
8. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek
na obiekcie i wokół niego,
9. przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych,
10. współpraca z Dyrektorem i nauczycielami Zespołu Szkół we Fromborku
oraz ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Frombork w zakresie popularyzacji aktywności fizycznej,
11. sporządzanie dokumentacji, z działalności pracy animatora, wymaganej w ramach projektu pn. Lokalny Animator Sportu.

III. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata na animatora,
4. oświadczenie kandydata na animatora o pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w aplikacji przez Administratora Danych Osobowych - Gminę Frombork na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Unii Europejskiej, L rok 2016
nr 119, poz. 1 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),
7. oświadczenie kandydata na animatora o niepobieraniu wynagrodzenia związanego
z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności Animatora Sportu.

Kserokopie złożonych dokumentów powinny być własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Każdy inny dokument, w tym m.in. oświadczenia, list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Administratora Danych Osobowych - Gminę Frombork na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119, poz. 1 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000
z późn. zm.)."

IV. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać osobiście ( w sekretariacie Urzędu) lub doręczyć listownie na adres:
Urząd Miasta i Gminy we Frombork
ul. Młynarska 5a
14-530 Frombork
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Ogłoszenie - Animator" w terminie do dnia 16 stycznia 2019 roku do godziny 13.00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).
2. Oferty, które wpłyną do tutejszego Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Osoby, które spełniają warunki formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną zaproszone drogą elektroniczną bądź telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.
4. Informacja o wynikach zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku (frombork.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a,
14-530 Frombork.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 55 244 06 65, e-mail: sekretarz@frombork.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork może w każdym czasie przerwać lub odwołać konkurs na stanowisko "Animator - Moje Boisko Orlik 2012" bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

/-/ Zbigniew Pietkiewicz

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 59
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 62
baner_ 63
baner_ 64
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61